dijous, 30 d’agost de 2012

Raons: Carta de discapacitat.

RESOLUCIÓ RECLAMACIÓ PREVIA / 1.Amb data 07/07/2008 es va dictar resolució de grau de disminució per el la Cap d'Atenció a les persones de les comarques de Barcelona. / La part dispositiva d'aquesta resolució estableix: / -que es reconeix al/a senyor/a el grau de disminució del 51%amb data d'efectes des del dia 07/07/2008 / -que Sí necessita el concurs d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida diària / -que No supera el barem que determina l'existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius / -que la categoria de la discapacitat és: Psíquica / -que la resolució de reconeixement del grau de disminució té caràcter definitiu / 2.Aquesta resolució es va notificar el dia tal i com acredita el justificant de recepció retornat pel servei de Correus / 3.El/la senyor/a JOSEP SALVANS AROLA, va interposar el dia 03 de desembre del 2009 una reclamació en contra dins el termini legalment previst. / 4.L'equip de valoració i Orientació ha emès un nou dictàmen proposta tenint en compte els informes i la documentació que ha presentat la persona interessada i un cop realitzat un nou reconeixement personal. / FONAMENTS DE DRET / RESOLC / 1. Estimar la reclamació prèvia i, pertant, modificar la qualificació de la disminució impugnada i reconèixer que el/la senyor/a JOSEP SALVANS AROLA: / -que té un grau de disminució del 76% amb efectes des del dia 07/07/2008 / -que Sí necessita el concurs d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida diària / -que No supera el barem que determina l'existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius / -que la categoria de la discapacitat és: Psíquica / -que la resolució de reconeixement del grau de disminució té caràcter definitiu / 2.Notificar aquesta resolució i informar que, d'acord amb el que disposa l'article 12 del Reial 1971/1979 amb relació amb l'article 71 de la Llei de procediment laboral, podeu interposar en contra demanda davant la Jurisdicció social en el termini de trenta dies a comptar des de la data de la notificació / Barcelona, 15 d'Abril de 2010 / El /la cap del servei d'atenció a les persones de les comarques de Barcelona CARLOS JACOBO MASIP / / Resum del Dictàmen Tècnico facultatiu de la revisió del grau de disminució efectuada el dia 06/04/2010 / Expedient núm 1001752608 Actuació núm. 1RC2882610 / 1.Dades personals / 2.Avaluació / Deficiència: TRASTORN MENTAL / Diagnòstic: ESQUIZOFRÈNIA PARANOIDE / Etiologia: IDIOPÀTICA / 3.Qualificació del grau de disminució en aplicació dels Barems vigents de Valoració de Deficiències / 3.1 Grau de discapacitat 70% Factors socials complementaris 6 Grau de disminució total 76% PUNTUACIÓ / 3.2 Supera barem de dependència SI 37 Supera barem de mobilitat NO 0 / Barcelona 15 Abril de 2010 ANA TORRECILLA PÉREZ El/la director/a del CAD PARAL·LEL

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada